Organizacja pożytku publicznego

W grudniu 1991 roku założyciele uchwalili statut Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów i dokonali wyboru Komitetu Założycielskiego, który złożył w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu wniosek na zarejestrowanie Stowarzyszenia, dołączając wymagane dokumenty.

Na wyznaczoną rozprawę w dniu 22 stycznia 1992 roku przybył Dyrektor Wydziału, któremu jako pierwszemu Sąd udzielił głosu. Na rozprawie byli wszyscy członkowie Komitetu Założycielskiego.
Dyrektor złożył wniosek o odmowę zarejestrowania Stowarzyszenia. W jego wystąpieniu nie było żadnych argumentów prawnych. Nie wskazał jakichkolwiek niezgodności statutu Stowarzyszenia z obowiązującymi przepisami. Mówił o ogłoszeniu niepodległości Ukrainy i potrzebie dobrych, stosunków sąsiedzkich, z tym państwem.
Uzasadnienie wniosku o odmowę zarejestrowania Stowarzyszenia świadczyło o nieznajomości obowiązującej ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach”. Słuchając, trudno było oprzeć się refleksjom na temat wpływów OUN w Polsce i skutków obsadzania stanowisk w trybie rewolucyjnym.
Wystąpienie Dyrektora nie pozostało bez odpowiedzi Komitetu Założycielskiego. Powołano się na obowiązującą ustawę, które zniosła obowiązujący poprzednio system koncesyjny (uznaniowy), w którym organ rejestrowy miał prawo oceny celowości powołania stowarzyszenia. Wskazano, że obowiązuje system rejestrowy, w którym sąd wydaje postanowienie o zarejestrowaniu po stwierdzeniu, że statut stowarzyszenia jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą.

Po dwugodzinnej rozprawie, w czasie której zostały wyjaśnione wszystkie sprawy dotyczące postanowień statutu Sąd wydał postanowienie o zarejestrowaniu Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z siedzibą we Wrocławiu.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie została uchwalona przez Sejm RP 24 kwietnia 2003 roku. Tego samego dnia uchwalono także Przepisy wprowadzające do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które mają na celu umiejscowienie jej w systemie prawa.

* Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

* Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.)

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmuje swoim zakresem głównie stowarzyszenia, fundacje (z wyłączeniem fundacji tworzonych przez partie polityczne) oraz kościelne (wyznaniowe) osoby prawne, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

Historia powstania Stowarzyszenia

W marcu 1990 roku we Wrocławiu powstało Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Ukraińskich Nacjonalistów - „Misja Pojednania i Pokuty”. W tym czasie szeroką działalność prowadził już Związek Ukraińców w Polsce. Organizacji tej nie tworzono od podstaw. Wykorzystano istnienie od 1956 Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego, którego członkowie na mocy uchwały Zjazdu, odbytego w lutym 1990 roku, stali się członkami Związku. Nowa organizacja przejęła majątek, pracowników oraz organ prasowy tygodnik „Nasze Słowo”.
Wykorzystując panującą już w Polsce wolność i atmosferę totalnej krytyki przeszłości, operując hasłami walki z komunizmem i rosyjskim imperializmem, Związek Ukraińców pozyskał licznych polskich sprzymierzeńców i protektorów. Znalazło to wyraz w uchwale Senatu RP „Solidarnościowego” z 3 sierpnia 1990 roku.
Uchwała ta zawierała fałszywą ocenę akcji „Wisła”, przeprowadzonej w 1947 roku, dzięki której zlikwidowano działalność zbrojną Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) na południowo - wschodnim pograniczu kraju.
Celem działalności OUN i UPA było oderwanie tych ziem od państwa polskiego. Operujące tam bandy stosowały terror i niesłychane okrucieństwa. Nie uznawały żadnych zasad moralnych. Mordowano jeńców, kobiety, dzieci, także rodziny nieposłusznych Ukraińców.
Operacja „Wisła” uratowała życie wielu Polakom i Ukraińcom, zapewniła spokój i możliwość pokojowej pracy.
Związek nie ograniczył się do prowadzonej przez Ukraińskie Towarzystwo działalności na polu kultury duchowej i materialnej, języka, oświaty, zwyczajów. Związek uznał się wyłącznym reprezentantem społeczności ukraińskiej w Polsce, a jego głównym celem stało się tworzenie fałszywego obrazu przeszłości stosunków polsko - ukraińskich, przeciwdziałanie ujawnianiu zbrodni OUN i UPA, głoszenie pochwały tych organizacji i wychowywania młodego pokolenia Ukraińców w tym duchu.
Od momentu powstania Związku rozpoczęła się wielka kampania oskarżycielska państwa polskiego i narodu. Ciągle na pierwszym miejscu jest operacja „Wisła”, określana jako „zbrodnicza”, „ludobójcza”.
Jest przyrównywana do wielkiego głodu na Ukrainie lat trzydziestych. W „Naszym Słowie” i innych publikacjach, wspomniane pogranicze południowo-wschodnie państwa polskiego jest nazywane „Zakierzonią”, co ma oznaczać, że są to ziemie odwiecznie ukraińskie, oddzielone od Ukrainy linią Curzona. Stało się tak z woli Stalina, wyrażoną w porozumieniu wielkich mocarstw zawartym w Jałcie w lutym 1945 roku.
Najbardziej zdumiewający jest fakt, że „Nasze Słowo” i inne publikatory głoszące takie prawdy korzystały
i korzystają z hojnego wsparcia finansowego Ministerstwa Kultury i innych polskich instytucji.
Stowarzyszenie Rodzin Ofiar miało ograniczone możliwości działania. Wynikało to z przyjęcia formy prawnej stowarzyszenia zwykłego, które podlegało różnym ograniczeniom ustawowym. Nie miało osobowości prawnej, nie mogło powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszania osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, otrzymywać dotacji, korzystać z ofiarności publicznej.
Istotne znaczenie miało także ograniczenie przyjęte przez samych założycieli, a dotyczące składu członkowskiego zawężonego do rodzin ofiar ukraińskich nacjonalistów. Niezrozumiałe też było w nazwie hasło „Misja Pojednania i Pokuty”.
W zaistniałej sytuacji było oczywiste, że należy stworzyć organizację mogącą działać na całym obszarze państwa z członkostwem osób o pełnej zdolności do czynności prawnych, uznających cele organizacji, bez ograniczenia obywatelstwa i narodowości. Ważne znaczenie miała sprawa możliwości przyjmowania osób prawnych w charakterze członków wspierających.

 

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów (SUOZUN) 
ul. Kościuszki 35 B/E, 50-011 Wroclaw, II piętro, tel. + 48 (71) 337 53 59
konto: BGŻ PL 16 2030 0045 1110 0000 0035 8620 BIC: GOPZPLPW
 
В марте 1990 года во Вроцлаве было образовано Общество Семей Жертв Украинских Националистов – «Миссия Примирения и Покаяния». 
В ту пору широкую деятельность уже вёл Союз украинцев в Польше. Эта организация не была создана с нуля. Использовано существование с 1956 года Украинского Общественно-Культурного Общества, члены которого на основе постановления Съезда, состоявшегося в феврале 1990 года, стали членами Союза. Новая организация приняла имущество, сотрудников, а также газетный орган – еженедельник «Наше Слово».
Используя уже царящую в Польше свободу и атмосферу тотальной критики прошлого, оперируя лозунгами борьбы с коммунизмом и русским империализмом, Союз украинцев приобрёл многочисленных польских союзников и покровителей. Это нашло выражение в Постановлении Сената РП «Солидарности» („Solidarnościowego”) от 3 августа 1990 года.
 
Это Постановление содержало фальшивую оценку акции «Висла», проведённой в 1947 году, благодаря которой ликвидирована вооружённая деятельность Организации Украинских Националистов (ОУН) и Украинской Повстанческой Армии (УПА) в юго-восточной пограничной области страны.
Целью деятельности ОУН и УПА был отрыв этих земель от польского государства. Действующие там банды применяли террор и неслыханные жестокости. Не признавали никаких моральных основ. Убивали пленных, женщин, детей, а также семьи непокорных украинцев.
Операция «Висла» спасла жизнь многим полякам и украинцам, обеспечила покой и возможность мирной работы.
 
Союз не ограничился проводимой Украинским Обществом деятельности на поле духовной и материальной культуры, языка, просвещения, обычаев. Союз был признан исключительным представителем украинского общества в Польше, а его главной целью стало учреждение фальшивой картины прошлого польско-украинских отношений, противодействие разоблачению преступления ОУН и УПА, восхваление этих организаций и воспитание молодого поколения украинцев в этом духе.
 
С момента образования Союза началась большая обвинительная кампания польского государства и народа. Всё время на первом месте находится операция «Висла», определённая как «преступная», «лудобуйча» (от польского слова «ludobójstwo» – геноцид, убийство людей – прим. переводчика).
Приравнивается к большому голоду на Украине тридцатых годов. В «Нашем Слове» и других изданиях, упомянутая пограничная юго-восточная область польского государства называется «Закерзонье», что должно означать, что эти земли исконно украинские, отделены от Украины линией Керзона. Так случилось по воле Сталина, выражённой в соглашении больших держав в Ялте в феврале 1945 года.
Наиболее удивительным является факт, что «Наше Слово» и другие публикаторы, провозглашающие такие правды, пользовались и пользуются щедрой финансовой поддержкой Министерства Культуры и других польских учреждений.
 
«Общество Семей Жертв» имело ограниченные возможности действия. Это следовало из принятия юридической формы обыкновенного общества, которое подчинялось различным ограничениям, предусмотренным законом. Не имело юридической индивидуальности, не могло создавать местных организационных единиц, объединения юридических лиц, вести хозяйственную деятельность, получать дотации, извлекать пользу из общественных пожертвований.
Также существенное значение имело ограничение, принятое самими учредителями, и касающееся членского состава, суженного до семей жертв украинских националистов. В названии был непонятным лозунг «Миссия Примирения и Покаяния».
 
В возникшей ситуации было очевидно, что нужно создать организацию, способную действовать на всём пространстве государства, с членством лиц с полной дееспособностью, признающих цели организации, без ограничения гражданства и национальности. Важное значение имел вопрос возможности принятия юридических лиц в качестве помогающих членов.
В декабре 1991 год учредители приняли устав Общества Увековечивания Жертв Преступлений Украинских Националистов и сделали выбор Учредительного Комитета, который в Воеводском Суде во Вроцлаве внёс предложение на внесение в реестр Общества, прилагая необходимые документы.
В соответствии с действующими правилами копию предложения на регистрацию с приложениями Суд вручил Отделу Гражданских Дел Воеводского Учреждения во Вроцлаве, который с согласия Суда приступил к производству как заинтересованный.
 
На назначенное заседание 22 января 1992 года прибыл Руководитель Ведомства, которому как первому Суд предоставил слово. На заседании были все члены Учредительного Комитета. 
Руководитель внёс предложение об отказе внесения Общества в реестр. В его выступлении не было никаких юридических аргументов. Не указал каких-нибудь несоответствий устава Общества с действующими правилами. Говорил об объявлении независимости Украины и необходимости хороших соседских отношений, с этим государством.
Обоснование предложения об отказе регистрации Общества свидетельствовало о незнании действующего с 7 апреля 1989 года «Закона об организациях». Слушая, трудно было опереться на размышления насчёт влияния ОУН в Польше и последствий замещения постов в революционном порядке.
 
Выступление Руководителя не осталась без ответа Учредительного Комитета. Сослались на действующий закон, который отменил действующую прежде уступительную /признания/ систему, в которой регистрационный орган имел право оценки целесообразности создания Общества. Отметили, что обязывает регистрационная система, в которой суд выдаёт решение о регистрации после определения, что устав общества соответствует положениям закона и учредители выполняют требования, определённые законом.
 
После двухчасового разбирательства, во время которого были разъяснены все вопросы, касающиеся решений устава, Суд вынес постановление о регистрации Общества Увековечивания Жертв Преступлений Украинских Националистов с местонахождением во Вроцлаве.
 
Цели и средства действия Общества:
Увековечивание всеми доступными средствами жертв ненависти украинских националистов, в особенности жертв преступлений геноцида, совершённых с первых дней войны в сентябре 1939 года на тогдашней территории Польского государства, вплоть до прекращения организованной преступной деятельности украинских националистов через несколько лет после войны на нынешней территории государства.
Спасение от забвения правды о размерах совершённых преступлений и применённых методов истребления.
Способствование распространению знания об идеологических корнях украинского национализма, его союзах с гитлеризмом, а также о происхождении Организации Украинских Националистов и Украинской Повстанческой Армии.
Сопротивление обобщениям, которые ведут к фальшивой картине стремления украинцев, отождествляя с этими стремлениями деятельность Организации Украинских Националистов.
Указание опасностей некритического восхваления преступного «человекоубийственного» прошлого возрождающейся идеологии нацизма, её распространения и связанных с этим угроз для возникшей украинской государственности.
Противодействие вражеской пропаганде против Польского Народа в стране и за границей, ведущейся организованными, действующими легально и незаконно центры украинского национализма.
Указание виновных в совершёнии преступлений и извещение об этом органов созданных для преследования преступников.
Оказание помощи пострадавшим в расследовании своих вопросов, в розыске для наказания виновных в совершённых преступлениях.
 
Для достижения поставленных целей Общество:
Собирает, накапливает и делает доступными материалы, касающиеся совершённых преступлений геноцида, как-то шовинистической деятельности Организации Украинских Националистов, Украинской Повстанческой Армии и других организаций.
Выступает инициатором и поддерживает научную и популяризаторскую деятельность, касающуюся ведущейся против поляков, польских граждан и польского государства деятельности Организации Украинских Националистов, Украинской Повстанческой Армии и других украинских организаций сотрудничающих с оккупантами земель II РП.
 
Взаимодействует с окраинными («кресовыми») организациями и фондами, реализующими подобные цели. В том числе, с Фондом Св. Анджея Боболи, который финансирует деятельность Союза. 
Результаты своих исследований представляет соответствующим государственным органам, в частности Институту Национальной Памяти.
Организует траурные мероприятия, посвящённые памяти жертв террора и экстерминационной деятельности украинских националистов.
Увековечивает память о преступной и кровавой деятельности Организации Украинских Националистов путём установки памятников, таблиц, реальных и символических надгробных памятников, а, прежде всего, через публикации.
Издаёт периодическое издание «На Рубеже» («Na Rubieży»).
По инициативе Общества во Вроцлаве установлен Памятник Жертв Преступления Геноцида Польского Населения, совершённого Организацией Украинских Националистов и Украинской Повстанческой Армией, а 25 сентября 1999 года Митрополит Вроцлавский ксёндз кардинал Генрик Гульбинович Памятник освятил.